เบญจวรรณ มังกรอัศวกุล

อดีต lifestyle editor จาก a day ที่กำลังเรียนรู้วิธีการเป็นเพื่อนที่ดีให้กับตัวเอง