Barter System

ชุมชนอากาศที่ iliU สร้างขึ้นเพื่อทดลองใช้ระบบแลกของที่ไม่ใช้แล้วกันโดยไม่ต้องใช้สตางค์ และเรื่องเล่าบวกความพอใจเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนกัน