Barter System

ชุมชนอากาศที่ iliU สร้างขึ้นเพื่อทดลองใช้ระบบแลกของที่ไม่ใช้แล้วกันโดยไม่ต้องใช้สตางค์ และเรื่องเล่าบวกความพอใจเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนกัน

ili

Say hello via email or
see more works on
Facebook.

ili.U

Get to know more about
lively sustainable living
on Instagram, Youtube
or Facebook.