Young Work

ถาม Young ว่าทักษะสร้างสรรค์ยังเวิร์กอยู่ไหม?

Information

  • Project | Young เวิร์ค Content
  • Year | 2019
  • Client | TCDC
  • Content Designer | ili
  • Art Director | TCDC

Details

เนื้อหาในแผ่นพับกับคอนเทนต์ออนไลน์ที่สื่อสารแนวคิดและกิจกรรมค้นหาทางเลือกสู่อาชีพสร้างสรรค์เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าใจความสำคัญของทักษะสร้างสรรค์ที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้