Charna Menu

คอนเทนต์ในเมนูของร้านชาบูสไตล์ไทยที่ใส่ใจวัตถุดิบ

Information

  • Project | Charna Menu Copywriting
  • Year | 2018
  • Client | Food Passion
  • Project Partner | Project no.143
  • Content Designer | ili
  • Art Director | Project no.143

Details

เมื่อโจทย์ของคอนเทนต์สั้นๆ ในเมนูอาหารคือคำว่า ‘ทุกคำคือความรู้สึกดี’ ไอแอลไอจึงเลือกสื่อสารเรื่องราวของวัตถุดิบจากเกษตรกรอินทรีย์ที่ใส่ใจ วิธีปรุงสดใหม่ และสมดุลในจานอาหารที่ดีต่อคนกิน ผ่านชุดคำเคี้ยวง่าย และที่สื่อสารความอร่อยในอิ่มเดียวกัน